Vragen en antwoorden

email-sturen
Email naar de VraagbaakDe vraag:wat is het verschil tussen de Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk?

Ik zit niet bij jullie in de gemeente, maar toch zou ik jullie graag een vraag voorleggen.

Hoop dat dat geen probleem is.

Vroeger heb ik in de Hervormde kerk gezeten maar ik zit al weer een aantal jaren in de gereformeerde kerk. Nu is het mij na al die jaren nog steeds niet echt duidelijk wat nou de echte verschillen zijn. Ik bedoel... we geloven toch eigenlijk allemaal hetzelfde? Dat we Jezus Christus als onze Zaligmaker nodig hebben? Kunnen jullie mij uitleggen wat het verschil is tussen de twee kerken wat de Belijdenis van bovenstaande betreft?

Het antwoord:

Om je vraag te kunnen beantwoorden is het misschien makkelijk om eerst even een stukje terug te gaan in de geschiedenis om te kijken waar beide kerken eigenlijk hun oorsprong vinden. In de 3e eeuw ontstond de katholieke kerk. Na de kerkhervorming van Luther en die van Calvijn, waren er in ons land twee kerkelijke hoofdstromingen, namelijk de Rooms-Katholieke en de gereformeerde, later de Nederlandse Hervormde genoemd. In het begin van de 19e eeuw ging onder leiding van koning Willem I de overheid zich steeds meer bemoeien met het kerkelijke leven. Het gevolg was dat de Nederlandse Hervormde kerk in 1816 volledig staatskerk werd. Die status had tot gevolg, dat er volgens een aantal predikanten steeds minder toegezien werd op de leer en langzamerhand steeds meer ruimte ontstond om allerlei vreemde leringen en dwalingen te verkondigen. Er kwam onvrede en tot een afscheiding in 1834 leidde, waarmee de naam van ds. H. de Cock verbonden is. Deze beweging breidde zich al snel over het gehele land uit, zodat op veel plaatsen afgescheiden gemeenten ontstonden. Enkele tientallen jaren later, in 1886, vond om vrijwel dezelfde redenen weer een afscheiding plaats, waaraan de naam van dr. A. Kuyper gekoppeld is. Deze afscheiding is de geschiedenis ingegaan als de "Doleantie". Zo waren er dus twee kerken, die ieder afgescheiden was van de Nederlandse Hervormde kerk. Zij leefden afzonderlijk en bestonden dus naast elkaar. In 1892 verenigden de kerken van de Afscheiding en de Doleantie zich met elkaar en zij vormden de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN). Niet iedereen wilde aan dezeVereniging meedoen en zo ontstond er door de achterblijvers de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK).

De grondslag van de GKN werd gevormd door de Bijbel en de gereformeerde belijdenisgeschriften: de Heidelbergse Catechismus, de Dordtse Leerregels en de Nederlandse Geloofsbelijdenis. In principe lag de autonomie bij de plaatselijke gemeente, met de door de gemeenteleden gekozen kerkenraad aan het hoofd. De organisatie was gebaseerd op de kerkorde zoals die in 1618-1619 op de synode van Dordrecht was vastgesteld, de Dordtse Kerkorde (DKO). Met aanpassing aan de veranderde relatie van kerk en staat is deze DKO in de Gereformeerde Kerken van kracht geweest tot 1959. Op 1 mei 2004 zijn de Gereformeerde Kerken in Nederland met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Van de Gereformeerde Kerken in Nederland zijn er gemeenten die niet met de fusie van de drie genoemde kerken zijn meegegaan en zij vormen het Kerkverband van de Gereformeerde Kerken (hersteld), zij zetten de Gereformeerde Kerken voort. Deze kerk heeft zich dus gevormd in periode 2003-2004, de fusie werd op 1 mei 2004 van kracht na een besluit daartoe in december 2003. De grondslag van deze Gereformeerde Kerken (hersteld) is: geheel de Schrift, de algemene belijdenissen, te weten de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicea, de Geloofsbelijdenis van Athenasius, en de gereformeerde belijdenisgeschiften, te weten de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels, een en ander conform de afspraken in Dordtse Kerkenordening. 

Aan de zijde van de Nederlandse Hervormde Kerk heeft zich ten tijde van de reeds genoemde fusie van de drie kerken hetzelfde voorgedaan. Er waren gemeenten, kerkenraden, hervormde gemeenteleden die de Nederlandse Hervormde Kerk niet op wilden geven, zij wensten de Nederlandse Hervormde Kerk voort te zetten. Daarvoor werd een acte getekend tot voorzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk (hersteld). In het spraakgebruik werd het de Hersteld Hervormde Kerk, zij is een Kerkgenootschap dat dus ontstaan is vanwege het feit dat de hervormde synode besloot de Nederlandse Hervormde Kerk op te heffen en een nieuwe kerk te vormen, de zogeheten Protestantse Kerk in Nederland(PKN).

Ongeveer 50.000 hervormden aanvaardden niet de eenwording van hunNederlandse Hervormde Kerk met de Gereformeerde Kerken en deEvangelisch-Lutherse Kerk op 1 mei 2004. Zij waren het niet met deze eenwording eens, omdat hiermee feitelijk de Nederlandse Hervormde Kerk werd opgeheven en door de fusie de confessionele gereformeerde grondslag werd losgelaten. Het laatste was doorslaggevend en de diepste zwaarwegende reden. Het gevolg van de fusie was dat de Drie Formulieren van Enigheid niet meer de basis vormden voor de nieuwe kerk zoals dat de eeuwen door na de Kerkhervorming altijd was. De hervormden die niet meegingen in de nieuwe kerk vormden, onder handhaving van de Hervormde Kerkorde 1951 die door de fusie niet meer van kracht was (de drie kerken hebben de Protestantse Kerkorde (PKO)), het kerkgenootschap dat zij beschouwen als de ware voortzetting van de Nederlandse Hervormde Kerk.

Wat zijn de Drie Formulieren van Enigheid? Zij zijn de Belijdenisgeschriften uit de zestiende en zeventiende eeuw, die in de Nederlandse kerken van Gereformeerde signatuur geldend zijn. De drie zijn: de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse Leerregels (1618-1619). Organisaties van de gereformeerde gezindte brengen veelal hun identiteit tot uitdrukking door de Drie Formulieren in hun grondslag op te nemen. De Hervormde Kerkorde van 1951 noemde ook de Catechismus van Geneve als geschrift waarin het belijden der kerk was verwoord. De Catechismus van Geneve was opgenomen in verband met de Waalse Kerk, Franse hervormden hadden in dat geschrift hun Franse gereformeerde belijdenis die van Johannes Calvijn afkomstig was. In de Kerkorde van de PKN is een duidelijke verandering waarneembaar. Niet langer is de gereformeerde grondslag de basis van de kerk, ook de onveranderde Augsburgse confessie en de Catechismus van Luther zijn in de grondslag van de Protestantse Kerkorde opgenomen. In die geschriften zijn de gereformeerde belijdenisgeschriften fundamenteel tegengesproken. In de grondslag van de PKN staan dus belijdenisgeschriften die evenveel gezag hebben, maar die op fundamentele punten haaks op elkaar staan. Ook staan in de PKO de Barmer Thesen en de Konkordie van Leuenberg genoemd die op uiterste gespannen voet met de gereformeerde belijdenisgeschriften staan. Bepaalde onderdelen, zoals de voorzienigheidsleer en de veroordeling van de Paapse mis' in de Heidelbergse Catechismus en de leer van de dubbele predestinatie in de Dordtse Leerregels, roepen bij mensen weerstanden en bezwaren op waardoor ontoelaatbare aanpassingen in de basis of grondslag van de PKN zijn gemaakt. Vanwege het feit dat de houding is aangenomen dat in de nieuwe kerk er voor elk wat wils moet zijn en ieder er zijn plaats moet kunnen vinden, is het verwijt van de Hersteld Hervormde Kerk aan de gefuseerde Kerk dat zij een plurale kerk is geworden, een kerk waarin ook dwalingen recht van bestaan krijgen en hebben.

Als we bovenstaande stukken lezen, dan kunnen we de conclusie trekken dat zowel de Gereformeerde Kerken als de Hervormde Kerk dezelfde afkomst hebben. Maar doordat steeds mensen toch net andere gedachten hadden, ontstonden er steeds aftakkingen die zorgden dat er vele verschillende kerken zijn ontstaan. De Gereformeerde Kerken (hersteld), waarvan er niet zoveel zijn en die op ons eiland niet voorkomen, en de Hersteld Hervormde kerk hebben dezelfde belijdenisgeschriften zoals hierboven beschreven is. Alle gemeenten die tot de Protestantse Kerk in Nederland behoren hebben ook dezelfde belijdenisgeschriften, namelijk die in de grondslag van de PKN staan en dus in de PKO te vinden zijn. De hervormde gemeenten en de gereformeerde kerken die in de fusie zijn meegegaan (op ons eiland worden alleen zulke gereformeerde kerken aangetroffen) hebben dus in hun grondslag tegenstrijdige en elkaar tegensprekende belijdenisgeschriften, die wel evenwel recht hebben en waarop even wettig een beroep kan worden gedaan.

Een kleine toevoeging nog. Binnen de kerken, zowel binnen de Hersteld Hervormde Kerk als binnen de Protestantse Kerk in Nederland, zijn er wel verschillen' in leer en leven. In de leer worden soms verschillende accenten gelegd: in de ene gemeente ligt meer nadruk op de verkiezing, in de andere gemeente op het verbond. Soms heeft een kerk toch ook eigen regeltjes waaraan de hand gehouden wordt. Op ons eiland zien we dat in uiterlijke vormen gemeenten verschillen, kerkelijke leerstukken krijgen ook verschillende nadruk, de kerkdienst heeft soms evenzeer een iets andere vorm. Ondanks de verschillen tussen Hersteld Hervormde Gemeenten onderling hebben ze toch dezelfde belijdenisgeschriften in hun grondslag. Ondanks verschillen tussen de zogenaamde hervormde gemeenten en gereformeerden kerken binnen de PKN hebben ook zij dezelfde belijdenisgeschriften in hun basis, de gereformeerde vermeerderd met de Evangelisch-Lutherse belijdenisgeschriften. 

Tot slot eens proberen concreet te zijn: Er zijn aanwijsbare verschillen tussen de Gereformeerde Kerken in de Protestantse Kerk in Nederland en de Hersteld Hervormde gemeenten in de Hersteld Hervormde Kerk. Om maar wat te noemen: 
Bij de Gereformeerde kerk wordt er minder nadruk gelegd op de noodzaak van wedergeboorte en de eis tot persoonlijke bekering. De benadering van de gemeente is in de Gereformeerde Kerken meer die van ieder gelooft'. Iedere kerkganger wordt in bepaalde zin als een waar gelovige beschouwd. Dit laatste hangt mede samen met de visie op het verbond en de Doop. Abraham Kuyper leerde de veronderstelde wedergeboorte: iedere gedoopt wordt verondersteld wedergeboren te zijn, tenzij later het tegendeel blijkt. De basis van de gereformeerde kerk in de PKN is duidelijk anders dan die van de hersteld hervormde kerk. De plaatselijke gemeente die deel uitmaakt van de PKN, heeft met haar onderdeel zijn van die kerk ook dwalingen een wettig bestaan in het geheel van de kerk gegeven. In feite en helaas hebben de gereformeerde kerken die in de fusie zijn meegegaan hun eigen beginsel, waarvoor zij in het verre verleden afscheidden, verlaten en verloochend. In de Gereformeerde kerk is het voor de doop van je kind een voorwaarde dat je belijdenis hebt gedaan. 
Verschillen in levensstijl zijn ook waar te nemen. Een gereformeerde en een hersteld hervormde hebben veelal andere gedachten als het gaat over kleding, TV, gebruik van de media, zondagsheiliging, enzovoorts. Wanneer het gaat om de visie op het ambt dan kennen ze in de gereformeerde kerk ook vrouwen in het ambt, iets dat in de Hersteld Hervormde Kerk met een beroep op de Bijbel wordt afgewezen.De vraag: Hoe weet ik dat alles wat in de Bijbel staat waar is? En hoe weet ik of ik echt geloof?

De bijbel staat vol met mooie dingen, maar echt heel veel zie ik er niet van. Hoe weet ik nou zeker dat die mooie dingen allemaal kloppen.? Allemaal mooie woorden maar begrijpen doe ik het ook niet.En hoe weet ik dat ik echt geloof?

Het antwoord:

We zullen proberen jou vragen op eenvoudige wijze te beantwoorden.

Wat is het fijn om te horen dat jij ervaart dat er in de Bijbel mooie dingen geschreven staan. Ik kan niets anders doen dan hiermee in te stemmen. De Bijbel staat inderdaad vol met mooie geschiedenissen en gelijkenissen. Je geeft aan dat je niet veel van die mooie dingen terug ziet in deze tijd. Ik kan mij voorstellen dat je bedoelt dat wij nu niet meer van zulke wonderen zien, die er in de tijd van de Bijbel verricht werden. Of bedoel je iets anders?

De wonderen die de Heere Jezus en Zijn discipelen deden waren vaak bedoelt om de woorden die gesproken werden kracht bij te zetten, zodat de mensen uitgelokt werden om te geloven. In de Bijbel worden veel wonderen beschreven, denk maar eens aan de tocht van de Israelieten door de Rode Zee (Ex. 14: 31) of aan David, die de reus Goliath verslaat (1 Sam. 17:49-50). Maar we kennen er nog meer, ook de weduwe die niets heeft om haar schuldheer te betalen, wordt op wonderlijke wijze geholpen. De weduwe had een kruik met olie, die zich alsmaar vermenigvuldigde, zodat er genoeg was om de schuldheer af te lossen (2 kon. 4: 1-7) en dit doet me denken aan de wonderbare spijziging (Joh. 6). Dit zijn wonderen uit het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament worden wonderen beschreven. In Joh. 9 lezen we over de genezing van de blindgeborene en in Joh. 11 lezen we zelfs over de opwekking van Lazarus. Wat en grote wonderen. Maar het grootste Wonder in de Bijbel is toch wel de geboorte en de opstanding van de Heere Jezus. De Heere Jezus is geboren uit de maagd Maria, die bevrucht was door de Heilige Geest (Luk. 1:35) en het wonder van Jezus opstandig is niet minder groot (Luk. 24:1-12). Ook voor jou is dat Grote Wonder Jezus Christus op aarde gekomen om voor jouw en mijn zonden te sterven, als we in de Heere Jezus geloven.

De wonderen die hierboven genoemd worden, zijn natuurwonderen, wonderen waardoor er overwinning werd geschonken, wonderen die laten zien dat er mensen geholpen worden in het voorzien van de materiële behoefte, wonderen van genezing, wonderen van opwekking en ga zo maar door. Gebeurtenissen die in onze ogen onmogelijk zijn, maar bij God is er niets onmogelijk! En dit zijn lang niet alle wonderen die er verricht zijn. Zou de God, die al deze wonderen verricht heeft, dat nu niet meer kunnen? Zou God in deze tijd die wonderen niet meer willen verrichten? Ik denk het wel, ik weet het eigenlijk wel zeker. Lees maar mee wat er in Hebreen 13:8 geschreven staat: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Ofwel, Hij is in staat om de wonderen die Hij toen gedaan heeft, nu nog te doen. En het mooiste is, dat doet Hij ook! Door ons ongeloof zien wij niet meer het wonder dat God verricht. Toch zien we ook in deze tijd dat God wonderen doet bij mensen, die in geloof, wonderen van Hem verwachten. In Nazaret heeft Jezus niet veel wonderen gedaan, dat komt door het ongeloof wat Hij daar tegenkwam (Mat. 13:58). Maar in Kapernaum heeft Hij veel meer wonderen kunnen verrichten.

Geloven wij in God? Zien wij zijn wonderen? Het groeien van het gewas op het land, de geboorte van een kind, het genezen van een ernstige ziekte. Zijn dat geen wonderen? Voor ons zou het onmogelijk zijn, maar niet bij God. Het is al een wonder dat Hij nog naar ons, zondaren, wil omkijken! Dus als je zegt dat je weinig ziet van de mooie dingen die er in de Bijbel staan, kan ik alleen maar zeggen: verwacht in geloof, de wonderen van Hem!

Het kan ook zijn dat je bedoeld dat je in jou leven niets ziet van de beloften die God in de Bijbel heeft gedaan. De Bijbel staat vol met beloften, zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament. Als wij de beloften lezen, moeten we ons een aantal dingen afvragen. Zitten er voorwaarden aan de belofte? Want daar zit weldegelijk verschil in. De ene belofte is onvoorwaardelijk, zoals de moeder belofte uit Genesis 3:15 Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelfe zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Dit vers betekent dat God Zijn Zoon zal sturen, dus de Heere Jezus, om de satan te vermorzelen te overwinnen. Dit soort beloften voert God ten alle tijden uit omdat het niet van een mens afhankelijk is. En sommige belofte zijn voorwaardelijk, zoals Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. (Mat. 7:7) We moeten er dus om bidden en dan pas zal het ons gegeven worden, we moeten kloppen, anders zal de deur niet opengedaan worden, en we moeten zoeken, anders zullen we niet vinden. In dit ene Bijbelvers staan al drie prachtige beloften. Maar ze komen ons niet aanwaaien, we moeten bidden, kloppen en zoeken. Bij veel van de beloften is dit het geval. Zonder geloof zullen we de beloften niet verstaan, maar ook niet ontvangen. In Jakobus 1:5 en 6 lezen we En indien iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begere, Die een iegelijk mildelijk geeft, en niet verwijt; en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begere in geloof, niet twijfelende; want die twijfelt, is een baar der zee gelijk, die van den wind gedreven en op- en neder- geworpen wordt.

Daarnaast moeten we er ook naar kijken aan wie de beloften gedaan zijn. Sommige beloften zijn aan het volg Israel gedaan en die kunnen we niet zomaar toepassen op onszelf. Andere beloften zijn wel naar onze tijd door te trekken.

Een belofte is even betrouwbaar als degene die de belofte doet. Ons verstand leert ons dat een belofte van iemand die erom bekend staat dat hij/zij niet eerlijk is, niet al te serieus genomen moet worden. We hebben dus ook alleen maar ons verstand nodig om er zeker van te zijn dat God zijn beloften wel vervuld. God is immers een God die niet liegen kan. Hij is betrouwbaar en rechtvaardig. En belooft is belooft, toch?

God zal altijd in onze behoeften voorzien. Hoe vaak krijgt een mens niet te maken met problemen waar hij/zij geen kant mee op kan? Beproevingen als armoede, ziekte, vervolging en misbruik? Maar zelfs als onze situatie onmogelijk lijkt, kunnen we rekenen op de grote beloften van God: Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? (Rom. 8:31-32)

Stel je vertouwen op deze belofte en dan hoop ik dat je met Paulus mag zeggen: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Heere.

De volgende vraag die je stelt is hoe je nou zeker kunt weten dat het waar is wat er in de Bijbel staat. Dat is een lastige vraag. Wij willen graag op al onze vragen antwoorden hebben en willen alles wat er in de Bijbel staa, kunnen verklaren. Niet alles wat er in de Bijbel staat is echter door mensen te verklaren. Als alles te verklaren zou zijn, dan zou het geen geloof meer zijn. Wij moeten geloven dat alles wat er in de Bijbel staat waar is, niet omdat wij het mooie verhalen vinden, maar omdat de Bijbel het Woord van God is. Waarom de Bijbel het Woord van God is, is beantwoord in een voorgaande vraag die je op de site terug kunt vinden. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten, voor God is alles wat er in de Bijbel staat te verklaren, voor ons is het onmogelijk om Gods gedachten te doorgronden. Dit moeten we echter ook niet willen weet je waarom? Omdat dat in de Bijbel staat. Deuteronomium 29:29 De verborgen dingen zijn voor den Heere, onze God; maar de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen, tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.

Je laatste vraag is hoe je kunt weten of je echt gelooft. Wil je iets voelen? Wil je van mij horen of je echt gelooft? Niemand kan jou dat vertellen. Dat is namelijk iets tussen jou en de Heere. Wel kun je in de Bijbel lezen waar een Christelijk leven aan hoort te voldoen. In de Bijbel worden namelijk negen vruchten van de Geest genoemd. In Gelaten 5:22 worden ze ons bekend gemaakt: Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Lankmoedigheid is het zelfde als geduld en matigheid kan ook wel zelfbeheersing genoemd worden. Bezit je deze vruchten? Geloof je en vertrouw je er op dat jouw zonden je vergeven zijn, je de eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken zijn? Alleen om de genade van Christus wil (zondag 7)? Lastig hè, om het geloof je toe te eigenen? Maar gelukkig hebben we een genadig God die ons het geloof wil schenken. Blijf er veel om vragen, God is een verhoorder der gebeden. Als jij smeekt om het geloof in Hem, die je kan redden van je zonden, dan zal Hij je niet met lege handen wegsturen!

Laten wij altijd verwonderd blijven over de wonderen die God in het verleden heeft gedaan en laten we uitzien naar de wonderen die Hij vandaag doet en in de toekomst nog zal doen. En als bepaalde wonderen uitblijven, ondanks dat je er veelvuldig en met oprecht geloof om gebeden hebt, dan weet God wellicht een betere manier om tot Zijn doel te komen. Geloof je dat? Dan mag je ook zeggen: Uw wil geschiede.

Ik hoop dat je met deze antwoorden verder kunt en dat het duidelijk mag worden of je het echt gelooft, maar bovenal hoop ik dat je Gods wonderen leert zien, want ook vandaag nog doet Hij grote wonderen!

Vriendelijke groet,

Oog voor jouDe vraag: Is de straf zwaarder voor mensen die wel van Jezus hebben gehoord?

Pas zei er een dominee tijdens een preek dat de straf, bij het oordeel, voor de mensen die wel van Jezus gehoord hebben, zwaarder is dan voor de mensen die niet of weinig van Jezus gehoord hebben. De dominee gaf aan dat je niet het zelfde de kerk uitgaat dan dat je er bent ingekomen. Iedere preek die je gehoord hebt, maar waar je niets mee gedaan hebt, verzwaard je oordeel. Als ik nu dagen heb waarin ik met mijn gedachten helemaal niet bij de preek ben en dus ook weinig tot niets opvang, dan zou ik dus beter thuis kunnen blijven omdat ik anders mijn oordeel zwaarder maak. Maar toch lijkt het mij ook niet dat het beter is om thuis te blijven. Hoe zit dat dan precies?

Het antwoord:

Beste jongere,

Allereerst wil ik aangeven hoe rijk bevoorrecht we zijn dat we iedere week naar de kerk mogen gaan. Wij mogen iedere week in de kerk horen hoe de Heere tegen ons spreekt. En dat is zoals je misschien wel weet niet in alle landen vanzelfsprekend.

Nu begrijp ik je vraag. Soms ben je helemaal niet met je gedachten bij de preek. Daarin sta je niet alleen, dat heeft ongetwijfeld iedere kerkganger wel eens. Als mens zit je iedere keer weer anders in de kerk, de ene keer ben je blij, de andere keer zit je hart vol met zorgen en problemen, weer een andere keer mag je met verlangen uitzien naar wat de Heere je te zeggen heeft en weer een andere keer moet je bekennen dat je helemaal geen zin hebt in de kerkdienst.Gaan we biddent naar de kerk? Bidden we thuis? Wat zijn wij als mensen veranderlijk. Maar gelukkig is God altijd Dezelfde, en daarom sla je precies de spijker op de kop als je zegt dat het niet beter is om thuis te blijven. Het kan immers zo maar zijn dat de Heere juist krachtig tot jou persoonlijk spreekt als je er met je gedachten helemaal niet bij bent. Is er iets voor de Heere te wonderlijk? Met één Woord kan Hij zomaar je gedachten er weer bij halen. Dat hangt niet van ons af, niet van onze gemoedstoestand. Je voelt wel aan, dat je alleen daar al om beter in de kerk kunt zitten dan thuis. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. De Heere roept ons op gebruik te maken van de genademiddelen, zoals de kerkgang het thuis lezen van de bijbel en het gebed. Dat zijn de middelen die de Heere in het bijzonder wil gebruiken om tot ons te spreken. In Hebreeën 10: 25-26 lezen wij: En laat ons onze onderlinge bijeenkomsten niet nalaten, gelijk sommigen de gewoonte hebben, maar elkander vermanen; en dat zoveel te meer, als gij ziet, dat de dag nadert. Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden; In dit tekstgedeelte wordt dus gezegd dat wij de kerkdiensten niet mogen verzuimen. Er staat achter: gelijk sommigen de gewoonte hebben. De oorzaak van het kerkverzuim wordt hier niet genoemd, maar ik denk dat wij daaruit de conclusie mogen trekken dat kerkverzuim om geen enkele reden goedgekeurd kan worden. Ook in het vierde gebod van de Tien Geboden worden wij opgeroepen om naar de kerk te gaan. In vraag en antwoord 103 van de Heidelbergse Catechismus staat: () Dat ik inzonderlijkheid op de Sabbat, dat is op de rustdag, tot de gemeente Gods naarstiglijk kome, om Gods Woord te horen, de Sacramenten te gebruiken, God den Heere openlijk aan te roepen, en den armen Christelijke handreiking te doen: ()

De dominee die in zijn preek aangaf dat je niet hetzelfde de kerk in gaat als dat je er uit gaat, heeft wel gelijk. Wij zijn naar de kerk gekomen en hebben daar Gods Woord gehoord. In de diepste zin heeft God daar tot ons gesproken. Het is aan ons wat wij met dat Woord doen. Leggen wij het naast ons neer, of slaan wij het op in ons hart. Dat is een keuze die van levensbelang is en waar we straks op de jongste dag de oordeelsdag verantwoording over moeten doen. God spreekt tot ons, en wie zijn wij dan om dat Woord naast ons neer te leggen? God wil dat wij naar Hem gaan vragen, Hem gaan zoeken en Hem gaan dienen. Hij wil ons een nieuw hart geven, zodat wij in Hem het eeuwige leven mogen ontvangen. Zoals eerder gezegd, zijn wij dus bevoorrecht, dat wij Zijn Woord mogen horen. Er zijn veel landen waar je vervolgt wordt als je in de Heere gelooft. En er zijn zelfs gebieden op de wereld waar ze nog nooit van de Heere gehoord hebben. De mensen die nog nooit van de Heere hebben gehoord weten dus niet Wie Hij is en wat Hij van ons vraagt. De mensen geloven dan niet in God, maar dat is omdat zij niet weten Wie God is. Wij mogen iedere zondag in de kerk horen Wie God is,en wat Hij wil zijn voor ons! als wij dan nog niet in Hem gaan geloven, is dat een zonde die wij begaan. Daarom zal het oordeel van de mensen die in de kerk zitten, maar niets met Zijn Woord doen, zwaarder zijn dan de mensen die niet weten Wie God is.

Dus ook al lijkt het nu misschien dat je dan maar beter thuis kan blijven, omdat jij je dan niet schuldig maakt aan het naast je neer leggen van het Woord van God, is dat toch niet het geval. God wil gevonden worden. En de plaats waar Hij bovenal gevonden kan worden, is de kerk. De kerk is immers het Huis van God. God wil in de kerk tot ons spreken, zelfs als jij daar geen aandacht voor lijkt te hebben. Blijf de Heere zoeken, want dat is van levensbelang. En God geeft jou dan een hele mooie belofte mee: die Mij vroeg zoeken, zullen Mij vinden.  (Spreuken 8:17)

Hopelijk geeft dit antwoord op je vraag en anders horen wij het graag.

Vriendelijke groet,

Oog voor jou


Hoe weet ik dat ik het ware geloof heb?
In Israël woont een vrouw die al heel lang ziek is. Ze heeft al heel veel geld aan dokters betaald, maar niemand kon haar beter maken. En toch is deze vrouw gelukkig. Weet je waarom? Omdat ze een groot geloof heeft. Die vrouw heeft van de Heere Jezus gehoord. En nu weet ze het zeker: hij kan mij beter maken. Ze zegt tegen zichzelf: als ik het onderste stukje van Zijn jas aanraak, is dat genoeg. Dan zal ik beter zijn. Er zijn veel mensen in de buurt van de Heere Jezus. De vrouw loopt tussen hen door. Als ze bij de Heere is gekomen, bukt ze zich. Ze raakt van de achterkant het onderste stukje van Zijn jas aan. En? Gelijk voelt ze dat er een wonder gebeurt. Ze voelt dat haar lichaam beter is geworden.Ineens draait de Heere Jezus zich om: wie heeft mij aangeraakt? De vrouw valt voor Zijn voeten neer en vertelt Hem alles. De Heere Jezus zegt tegen haar: Uw geloof heeft u behouden. Weet je wat dat betekent? Die vrouw dacht niet: misschien zal ik beter worden als ik de jas van de Heere Jezus aanraak. Nee, ze wist het zeker: Hij kan en wil mij beter maken. Ze vertrouwde helemaal op de Heere. In de bijbel staat: die in de Heere Jezus gelooft, heeft het eeuwige leven. Wat is er dus nodig in ons leven? Dat we geloven dat alles wat er in de bijbel staat waar is.dat ons hart echt boos en zondig is. Dat we de straf verdiend hebben. Dat de Heere Jezus ons uit genade een nieuw hart kan en wil geven.Geloof jij dat??? Dan heb je het ware geloof! Maar hoe kom je daar nou aan, zul je misschien denken? Je weet misschien dat alle mensen een zondig hart hebben. Mensen met een zondig hart luisteren niet naar de Heere. Ze doen wat ze zelf willen. Wat is nodig? Dat een boos en zondig hart een nieuw hart wordt.dat we de zonden niet meer doen.dat we veranderd worden.dat we naar de Heere gaan vragen. En daarom lezen we heel vaak in de Bijbel: bekeert u! Bij iemand die zich tot de Heere bekeert, wordt alles anders. Die wil steeds minder zonden doen en steeds meer leven zoals God het wil. Wanneer begint de bekering? Als de Heere een nieuw hart geeft. Wanneer is het einde van de bekering? Als een kind van God sterft. Want pas dan is hij helemaal verlost van de zonde. Dan is hij of zij altijd bij de Heere in de hemel. Er moeten en kunnen nog jongeren bekeerd worden. Vraag maar: Heere, mag ik het ook zijn?

Wat gebeurd er in de consistorie voor en na de kerkdienst?
Het is de gewoonte om elkaar in de consistorie een hand te geven. De ouderling van dienst verzorgd een kort gebed, het zogenoemde consistoriegebed. In dit gebed wordt om de zegen van de Heere gevraagd. Er wordt onder andere gevraagd of de Heere de dominee wil helpen bij het verkondigen van Zijn Woord. De ouderling van dienst loopt bij het binnenkomen in de kerk voorop. Onder aan de preekstoel geeft hij een hand aan de dominee en wenst hem Gods zegen toe. Met deze handdruk zegt de ouderling eigenlijk namens de kerkenraad dat hij de verantwoordelijkheid voor de gemeente in handen van de dominee legt. Aan het einde van de dienst geven de dominee en de ouderling elkaar weer de hand. De dominee legt nu de verantwoordelijkheid voor de gemeente weer in handen van de kerkenraadNa de dienst is er weer een consistoriegebed. Dan sluit de diaken van dienst af met dankgebed. In dit dankgebed wordt onder andere gevraagd of de Heere de Naprediker van het Woord wil zijn, dit houdt in dat er gevraagd wordt of de Heere het verkondigde Woord wil laten doorwerken in de harten van gemeenteleden.


Hoe moet ik bidden als ik niet weet wat ik bidden moet?
Bidden, het lijkt zo gemakkelijk, maar dat is het niet altijd. Je wilt wel bidden, maar je weet niet wat je bidden moet. Bidden is praten met God. Misschien vraag jij je af hoe een zondig mens tot God kan spreken. Misschien vraag je jezelf af wat je allemaal in het gebed mag vragen en wat je niet mag vragen. 
Je mag altijd vragen om gezondheid, genezing, hulp bij het maken van een opleidingskeuze, wijsheid om de opleiding te volgen en noem maar op. De Bijbel zegt immers: Ken Hem in al uw wegen en Hij zal uw paden recht maken (Spr. 3:6). De Heere wil dat wij Hem om raad vragen. Hij wil ons de weg wijzen die we moeten gaan. In ons gebed moet het dan ook klinken: Heer wat wilt Gij dat ik doen zal?


Het kan zijn dat je 's avonds op je knieën ligt om te bidden, maar dat je niet weet wat je bidden moet omdat je van binnen in de knoop zit. Je weet dat je mag bidden om bekering, vergeving, om genade om tot Zijn eer te leven. Maar je voelt dat de Heere niet alleen je woorden hoort, maar ook je hart aanziet. Misschien ben je bang dat je niet helemaal oprecht bent als je bid. Misschien is er iets wat je verbergen wil, terwijl je weet dat je het eigenlijk niet kan verbergen. Je bent niet de eerste die met deze vragen zit. Paulus had deze vragen ook. In Rom. 8:26 lezen we: want wij weten niet wat wij bidden zullen, gelijk het behoort Hoe kunnen wij, nederige mensen, eerlijk verwoorden wat er in ons hart leeft, als ons hart zo bedrieglijk is? 
In zondag 45 van de catechismus kunnen we lezen welk gebed voor de Heere aangenaam is. In het antwoord worden drie belangrijke zaken weergegeven:
Het gebed moet oprecht zijn, we moeten de Heere van harte aanroepen;
We moeten ootmoedig zijn, we moeten onze noden en ellenden kennen;
Als laatste punt zijn wij dat we moeten bidden vol vertrouwen. Ondanks dat wij onwaardig zijn, wil de Heere toch verhoring schenken op ons gebed, zoals hij in Zijn Woord beloofd heeft. 
Als wij in het gebed onze zorgen en zonden bij de Heere brengen moeten wij ze daar ook achterlaten. Wij moeten na het amen niet onze zorgen en zonden niet weer mee terugnemen. Wij mogen ze bij de Heere achterlaten. Wat een zegen! 
Als wij niet weten wat wij bidden moeten, kunnen en mogen wij ons laten leiden door het gebed dat Christus ons zelf geleerd heeft.


Onze Vader Die in de hemelen zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome;
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid, 
Amen. 
Dit gebed laat zien dat wij eerst God moeten danken alvorens wij vragen om onze dagelijkse behoeften. Daarna zien wij staan dat er vergeving wordt gevraagd voor onze zonden. Als wij een ander gebed bidden dat het Onze Vader, dan is het goed om ons aan deze volgorde te houden. 

Waarom is de Bijbel het Woord van God? Het is toch door mensen geschreven?

De Bijbel is inderdaad door mensen geschreven, daar heb je helemaal gelijk in. De mensen die de Bijbel echter geschreven hebben werden geïnspireerd door de Heilige Geest. Met andere woorden, de Heilige Geest bepaalde wat er geschreven moest worden. In 2 Petr. 1:21 lezen we dat de Bijbel niet tot stand is gebracht door de wil van de mensen maar door de heilige mensen Gods, die van de Heilige Geest gedreven waren. 
Dit houdt dus in dat niet de schrijvers van de Bijbel, zoals Mozes, Lukas, Johannes en Petrus bepaalden wat er in de Bijbel kwam te staan, maar dat de Heilige Geest hen ingaf wat er geschreven moest worden. De Heilige Geest bepaalde welke boekrollen de Bijbel zouden gaan vormen en welke boodschap er in vermeld zou worden. De Bijbel is dus wel door mensen handen geschreven, maar door Goddelijke macht geleid. Daarom noemen wij de Bijbel het Woord van God, omdat Gods Geest de schrijvers geïnspireerd heeft.

Snel naar toe

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top