ec reddingsboei

Wat is evangelisatie?
Evangelisatie is afgeleid van het woord Evangelie. Van oorsprong is dit een Grieks woord. Letterlijk betekent het Griekse woord euangelion goede of blijde boodschap. Evangelisatie betekent dus het brengen van de goede boodschap. En is het inderdaad geen prachtige boodschap die we te brengen hebben? Anders gezegd. Is het niet de mooiste boodschap die we kunnen brengen? Een boodschap van vergeving van zonden, van genade en verzoening met God. Die boodschap mogen we brengen aan diegenen die de HEERE niet kennen. 

De opdracht
Een boodschap die wij mogen brengen? denkt u wellicht. Ben ik dan degene die die blijde boodschap moet brengen? Daar hebben we toch de predikant en ouderlingen en diakenen voor? Ik ben toch niet degene die daarvoor geroepen werd? En inderdaad, predikanten zijn geroepen om de blijde boodschap te verkondigen.Maar als we in het Woord van onze God lezen, dan worden ook u, jij en ik geroepen om de blijde boodschap te vertellen. De HEERE Jezus zegt in Handelingen 1 : 8: Gij zult Mijn getuigen zijn. En verderop in Handelingen 8 : 4 staat dat niet alleen de apostelen het Woord verkondigden, maar ook de verstrooiden, de gewone getuigen. Bovendien staat in 1 Petrus 3 : 15 dat we altijd bereid moeten zijn om rekenschap te geven van de hoop die in ons is. Het is dus een opdracht die tot een ieder van ons komt. Een opdracht die we niet naast ons neer kunnen en mogen leggen.

Evangelisatie vanuit de Hersteld Hervormde Gemeente te Goedereede
De opdracht tot evangelisatie komt dus tot een ieder van ons. We mogen aan onze naaste getuigen van het verlossende werk van Jezus Christus. Wellicht denkt u dat er nu van u verwacht wordt dat u foldertjes moet gaan uitdelen, dat u mensen in de grote steden aan moet gaan spreken.

Zeker, ook dat is een vorm van evangelisatie. Maar dat staat ons in eerste instantie niet direct voor ogen. Evangelisatie begint namelijk ook juist heel dichtbij. In het eigen gezin of familie, in de vriendenkring, in de straat, op het werk, hier in deze gemeente. Daar mogen we allereerst getuigen zijn, daar waar de HEERE ons gesteld heeft. Want alleen daar hebben we al zoveel meer mogelijkheden om te mogen getuigen, dan we vaak denken. Tel maar eens de mensen die u dagelijks ontmoet en die niet naar de kerk gaan.

Evangeliseren begint dus heel dichtbij, het begint in ons hart. Daar worden de vruchten van de Heilige Geest zichtbaar: liefde, geduld, vreugde, zachtmoedigheid. En als er in ons hart die liefde tot God is, dan wordt dat merkbaar voor de mensen. Dan is het de liefde van Christus die ons dringt. Dan wensen we niets liever dan dat een ieder de HEERE Jezus Christus mag leren kennen als hun Verlosser. En weet u wat zo mooi is. De Heere Jezus geeft ons allemaal de opdracht om van Hem te getuigen.

En ja, dat is best lastig. Om eerlijk te zijn eigenlijk onmogelijk. Echter, en dat is zo mooi, als de Heere Jezus ons deze opdracht geeft, dan vertelt Hij daar iets bij. Namelijk dat Hij met ons zal zijn. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. En daarachter staat dan nog het woordje Amen. Hiermee onderschrijft de Heere Jezus Zijn eigen woorden dat het wis en waarachtig is. Als het om evangeliseren gaat hoeven we dus niet in eigen kracht te gaan. Maar juist in Zijn kracht.

De evangelisatiecommissie wil graag helpen bij het brengen van die blijde boodschap. Want hoe mooi het ook allemaal klinkt, we moeten het wel gaan doen en dan lopen we nogal eens tegen onze eigen onkunde (of zelfs onwil) aan. Want hoe begin je nu zo'n gesprek en wat moet je eigenlijk zeggen, zodat de ander het ook allemaal begrijpt? Om te ervaren hoe lastig het is om uit leggen wat je geloof hebben we de volgende oefening gemaakt. Probeer het maar eens.

Deze website is bedoeld om u te helpen bij uw eigen evangelisatie. In eerste instantie bestaat onze doelgroep uit de leden van onze kerkelijke gemeente. Maar U als gast bent natuurlijk van harte welkom om er ook gebruik van te maken. Graag zelfs.

Naast deze website maken we gebruiken van ons maandblad De Klokkenluider voor het plaatsen van artikelen. Deze artikelen zijn te vinden in het menu Artikelen opgenomen. Naast deze artikelen zullen we dit menu met andere hulpmiddelen aanvullen.

Vragen?
Als u vragen hebt, bijvoorbeeld naar aanleiding van deze website, dan kuntu contact zoeken met iemand van de evangelisatiecommissie. Zij willen u graag verder helpen. Het is ook mogelijk om uw vraag via het contactformulier van deze website te stellen. Ook dan komt uw vraag bij de evangelisatiecommissie terecht

Snel naar toe

Template Settings
Select color sample for all parameters
Red Green Blue Gray
Background Color
Text Color
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Scroll to top